20. apríla 2021

Monitoring poniklecov – článok v novinách

O nás s nami 🙂     https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22635064/juh-trebisovskeho-okresu-sfialovel-zakvitol-ohrozeny-poniklec.html#storm_gallery_181738
25. marca 2021

A opäť kvitnem…

„Pozdravujem Vás všetkých z tône lužných lesov. Som bleduľa jarná karpatská (Leucojum vernum subs. carpaticum) a moje snehovo biele lupene s končekmi v zelenej […]
5. marca 2021

Invázne rastliny – IV.

Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.) a zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea A.) V skoro každom katastrálnom území sa stretneme nielen s glejovkou, ambróziou, či […]

Chránená krajinná oblasť Latorica

CHKO Latorica je po Chránenej krajinnej oblasti Záhorie druhé veľkoplošné chránené územie nížinného typu krajiny. Územie je budované prevažne kvartérnymi sedimentami s typickým fluviálnym a eolickým reliéfom. Zahŕňa hlavný tok Latorice a dolnú časť toku Laborca a Ondavy so sústavou slepých ramien a s priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami.

Najvýznamnejším fenoménom Chránenej krajinnej oblasti Latorica  už dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu v celej republike.

Druhové zloženie rastlinných spoločenstiev je veľmi rôznorodé. Zo vzácnych vodných druhov tu môžeme nájsť lekno biele, leknicu žltú, rezavku aloovitú, kotvicu plávajúcu, húsenikovec erukovitý a mnohé iné.

Pravidelne zaplavované lúky, slúžiace ako pastviny, sú charakteristické rozptýlenými skupinami krovín a krovinných spoločenstiev, ako aj solitérmi, prevažne vŕbami.

Poloha územia v migračnej ceste vodného vtáctva predurčuje vysoký počet tu sa vyskytujúcich živočíchov zo vzdialenejších geografických oblastí. Z pozoruhodných zástupcov fauny sa v oblasti vyskytuje koník stepný, modlivka zelená, korytnačka močiarna, volavka purpurová, beluša malá, kormorán veľký, orliak morský, kúdelníčka lužná, netopier obyčajný a iné.

Lužné lesy, vodné a močiarne spoločenstvá, inundačné územie Latorice so spleťou ramien, pieskové duny – to všetko vytvára svojrázny a neopakovateľný charakter tejto časti Latorickej roviny.