Územie európskeho významu je druh chráneného územia sústavy Natura 2000, ktoré je vyhlásené na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa smernice Európskej komisie o stanovištiach (92/43 / EHS) z 21. mája 1992.

Bešiansky polder

Kód územia: SKUEV0012

Rozloha: 2,74 ha

Katastrálne územie: Beša

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea a druhy európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina) a marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia).

Bodrog

Kód územia: SKUEV0236

Rozloha: 107,03 ha

Katastrálne územie: Borša, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Nová Vieska pri Bodrogu, Streda nad Bodrogom, Véč, Viničky, Zemplín

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Lužné vŕbovo – topoľové a jelšové lesy a Nížinné až horské vodné toky s vebgetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion a druhy európskeho významu: lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), korýtko riečne (Unio crassus), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser) a kolok veľký (Zingel zingel).

Boršiansky les

Kód územia: SKUEV0034

Rozloha: 7,93 ha

Katastrálne územie: Borša

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Lužné vŕbovo – topoľové a jelšové lesy a druhy európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), roháč obyčajný (Lucanus cervus), netopier brvitý (Myotis emarginatus) a korýtko riečne (Unio crassus).

Čičarovský les

Kód územia: SKUEV0007, SKUEV1007

Rozloha: 90,75 ha

Katastrálne územie: Čičarovce

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo – hrabové lesy, Lužné vŕbovo – topoľové a jelšové lesy a Lužné dubovo – brestovo – jaseňové lesy okolo nížinných riek a druhy európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina) a vážka Leucorrhinia pectoralis.

Horešské lúky

Kód územia: SKUEV0030

Rozloha: 84,43 ha 

Katastrálne územie: Malý Horeš, Strážne

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch a Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch a druhy európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), syseľ pasienkový (Spermophilus citellus), pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum) a poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica).

Kováčske lúky

Kód územia: SKUEV0329

Rozloha: 146,37 ha 

Katastrálne územie: Borša, Klin nad Bodrogom

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Lužné vŕbovo – topoľové a jelšové lesy, Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea, Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition a Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi a druhy európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), korýtko riečne (Unio crassus).

Ladmovské vápence

Kód územia: SKUEV0032ladmovce

Rozloha: 332,23 ha

Katastrálne územie: Ladmovce

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchidaceae), Subpanónske travinnobylinné porasty, Xerotermné kroviny a Teplomilné panónske dubové lesy a druhy európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), roháč obyčajný (Lucanus cervus), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), fúzač veľký (Cerambyx cerdo), mlynárik východný (Leptidea morsei), kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica) a kobylka štysova (Isophya stysi).

Latorica

Kód územia: SKUEV0006latorica

Rozloha: 7501,4 ha

Katastrálne územie: Bačka, Beša, Boľ, Boťany, Brehov, Čičarovce, Čierna, Kapoňa, Kapušianske Kľačany, Kucany, Leles, Oborín, Poľany, Ptrukša, Rad, Soľnička, Svätá Mária, Veľké Kapušany, Zatín, Zemplín, Svinice, Vojka

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Lužné vŕbovo – topoľové a jelšové lesy, Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea, Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi, Nížinné a podhorské kosné lúky, Lužné dubovo – brestovo – jaseňové lesy okolo nížinných riek a Karpatské a panónske dubovo – hrabové lesy a druhy európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), vydra riečna (Lutra lutra), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), modráčik krvavcový (Maculinea teleius), korýtko riečne (Unio crassus), kolok vretenovitý (Zingel streber), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), mlynárik východný (Leptidea morsei), čík európsky (Misgurnus fossilis), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), pĺž zlatistý (Sabanejewia aurata), boleň dravý (Aspius aspius), hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser), šabľa krivočiara (Pelecus cultratus), korytnačka močiarna (Emys orbicularis), kolok veľký (Zingel zingel), marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia), hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus) a pimprlík mokraďný (Vertigo angustior).

Oborínske jamy

Kód územia: SKUEV0038oborinske-jamy

Rozloha: 8,43 ha

Katastrálne územie: Oborín

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Lužné vŕbovo – topoľové a jelšové lesy, Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea a druhy európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina) a marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia).

Oborínsky les

Kód územia: SKUEV0037oborinsky-les

Rozloha: 9,82 ha

Katastrálne územie: Oborín

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Lužné dubovo – brestovo – jaseňové lesy okolo nížinných riek.

Tarbucka

Kód územia: SKUEV0019

Rozloha: 171,56 ha

Katastrálne územie: Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch a Xerotermné kroviny a druhy európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), roháč obyčajný (Lucanus cervus), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), korytnačka močiarna (Emys orbicularis), kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica) a poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica).

Veľký kopec

Kód územia: SKUEV0029

Rozloha: 25,13 ha 

Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec

Predmetom ochrany sú – biotopy európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchidaceae) a Panónsko – balkánske cerové lesy a druhy európskeho významu: roháč obyčajný (Lucanus cervus), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica).