Obnova vodného režimu v PR Ortov

Ortov je prírodná rezervácia (PR) s 5. stupňom ochrany, nachádzajúca sa v katastrálnych územiach obcí Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom v okrese Michalovce v Košickom kraji. Územie kompetenčne patrí do pôsobnosti Správy CHKO Latorica a bolo vyhlásené v roku 1993 na rozlohe 14,84 ha.

Rameno Ortov je významný krajinotvorný prvok v sieti chránených území. Svojou polohou, rozlohou a jedinečnosťou ho možno považovať za kľúčový, genofondovo neobyčajne cenný prvok krajiny, presahujúci rámec okresu. Jeho význam je umocnený priamym kontaktom so zvyškami súvislého dubovo-brestovo-jaseňového lužného lesa lokalizovaného na starom agradačnom vale Uhu, s prevahou dubovo-hrabových porastov. Svojou polohou (zo všetkých strán je obklopený poľnohospodárskou pôdou), ale najmä izolovanosťou od väčších aktívnych tokov (Uh, Latorica) a zachovanosťou je jedinečným prírodným fenoménom, nemajúcim obdobu v našej republike. Aj napriek tomu, že v bezprostrednom susedstve rezervácie sa vyskytujú intenzívne využívané poľnohospodárske plochy, v recipiente jazera sa zachovali viaceré pôvodné, mokraďové a vodné rastlinné spoločenstvá, s mnohými, dnes zväčša zriedkavými a vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov.

K týmto faktorom bol prispôsobený aj projekt stavby stavidla. Poloha a parametre stavidla vychádzajú z účelu stavby – vybudovať stavidlo zabezpečujúce spomaľovanie odtoku povrchových vôd, vytvoriť vzdutie vodnej hladiny a tým zlepšiť vodný režim v Ortove. Druhým kritériom bola snaha, aby dosah účinkov stavidla v revitalizácii mokraďových biotopov bol čo najväčší. Tretím kritériom výstavby stavidla bola potreba aj naďalej zachovať funkciu poľnohospodárskeho využitia územia v povodí vybudovanej kostry odvodnenia pozemkov. Tomu bola prispôsobená úroveň priepadovej hrany prahu a úroveň hornej hrany hradidla stavidla, ktorá je limitovaná úrovňou brehových čiar koryta Ortova a naňho naväzujúcej hydromelioračnej sieti kanálov v povodí nad stavidlom.

Podľa  slov  Mgr. Júliusa Vernarského z miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Veľké Kapušany patrí Ortov k ich najvýznamnejším revírom. V priebehu  rokov začala hladina Ortova  klesať. Miesta, kde boli jednotlivé časti jazera spojené, sa zúžili a prakticky zamedzili migrácií rýb. Začali vznikať samostatné, nepriepustné časti, v ktorých sa ohrozil  aj prirodzený výter rýb. Z okrajových častí  začal ubúdať porast. Trstina, lekná, životný priestor sa v priebehu rokov zmenšoval. Rybári sú presvedčení, že výstavba a prevádzka stavidla v určitých bodoch prinavráti jazero do pôvodného stavu. Zúžené časti sa naplnia vodou, šírka sa zväčší a  bude viac vody, ktorá sa lepšie udrží v koryte. Rybám sa vytvoria ideálne neresiská. Keďže jazero nemá  vlastný prítok je potrebné každú kvapku udržať v koryte. Pevne veríme, že stavidlo bude mať pozitívny vplyv na okolitú faunu a flóru.

Text: Ing. Vít Hubinák

Foto: Miloš Balla, Ing. Vít Hubinák