NPR Bačkovská dolina

Rozloha: 220,04 ha

Katastrálne územie: Bačkov

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: V NPR sa nachádza niekoľko hniezd vzácnych dravcov a iných vtákov {orol malý,sokol sťahovavý,haja tmavá,krkavec čierny,bocian čierny a myšiak hôrny}. Spoločenstvo vtákov, aké sa tu vytvorilo, má osobit.význam z hľadiska vedeckého.

 

NPR Botiansky luh

Rozloha: 40,63 ha

Katastrálne územie: Boťany

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: Lesné porasty na aluviálnej nive rieky Latorica tvorí prevažne dub letný (Quercus robur) s prímesou jaseňa štíhleho (Fraxinus excesior). Cieľom ochrany je umožniť porovnávanie zmien v dôsledku vodohosp. úprav na Východoslov. nížine.

 

NPR Kašvár

Rozloha: 116,43 ha

Katastrálne územie: Ladmovce

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: Ochrana územia na mezozoickom podklade vo východnej časti Zemplínskych vrchov. Vhodné prostredie pre vápnomilnú, xerotermnú vegetáciu a príslušné spoločenstvá fauny. Miestami výskyt krasových javov. Množstvo vzácnych a chránených taxónov.

 

NPR Latorický luh

Rozloha: 15,08 ha

Katastrálne územie: Boťany

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: NPR predstavuje lužné lesné porasty vŕbových jelšín a brestových jasenín v inundačnom území rieky Latorica. Poskytuje možnosti využitia pre porovnávanie zmien v dôsledku vodohosp. úprav na Východoslov. nížine, ako aj pre typologický výskum.

 

NPR Tajba

Rozloha: 0,69 ha

Katastrálne územie: Streda nad Bodrogom

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: NPR predstavuje močiarne spoločenstvá mŕtveho ramena s náleziskom vzácnej korytnačky močiarnej (Emys orbicularis). Územie je využívané ako vedeckovýskumný objekt.