CHA Bešiansky polder

Rozloha: 2,74 ha

Katastrálne územie: Beša

Stupeň ochrany: 3

Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopu európskeho významu: Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea (3130) a druhov európskeho významu: marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia) a kunka žltobruchá (Bombina variegata).

 

CHA Boršiansky les

Rozloha: 7,93 ha

Katastrálne územie: Borša

Stupeň ochrany: 2, 3

Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopu európskeho významu: Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný (Lucanus cervus), korýtko riečne (Unio crassus) a kunka červenobruchá (Bombina bombina).

 

CHA Oborínske jamy

Rozloha: 8,43 ha

Katastrálne územie: Oborín

Stupeň ochrany: 2

Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopu európskeho významu: Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea (3130) a druhov európskeho významu: marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia) a kunka červenobruchá (Bombina bombina).

 

CHA Veľký kopec

Rozloha: 25,13 ha

Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec

Stupeň ochrany: 2

Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno- bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (6210) a Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: kosatec uhorský bezlistý (Iris aphylla subsp. hungarica), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), roháč obyčajný (Lucanus cervus), jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), orol krikľavý (Aquila pomarina), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), škovránok stromový (Lullula arborea) a penica jarabá (Sylvia nisoria).