PR Biele jazero

Rozloha: 7,19 ha

Katastrálne územie: Malý Horeš

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu refúgia viacerých chránených a ohrozených druhov vtákov v medzidunových zníženinách Východoslovenskej nížiny.

 

PR Boľské rašelinisko

Rozloha: 13,63 ha

Katastrálne územie: Boľ, Kráľovský Chlmec

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: Rezervácia predstavuje jedno z najzachovalejších rašelinísk v oblasti Potiskej nížiny so zriedkavým typom prirodzeného jelšovo-brezového lesa, v ktorom sa masovo vyskytuje bezkalenec klasnatý – Molinia cerulea. Rez. sa využíva ako vedeckovýskumný objekt.

 

PR Dlhé Tice

Rozloha: 46,82 ha

Katastrálne územie: Rad, Zatín, Svinice

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: Uzemie predstavuje zvysky mimoriadne zachovalych povodnych biocenoz mrtvych ramien Tice, ktore okrem znacnej biologickej hodnoty plnia funkciu krajinarsku, esteticku. Okrem inych chranenych druhov sa tu nachadzaju rozsiahle porasty rezavky aloovitej.

 

PR Horešské lúky

Rozloha: 6,94 ha

Katastrálne územie: Rad, Zatín, Svinice

Stupeň ochrany: 4

Predmet ochrany:  PR je vyhlásená na ochranu zriedkavého spoločenstva slanistých močiarov v terénnej zníženine na Východoslovenskej nížine, na ktorej je to jediné zachovalé spoločenstvo tohto typu.

 

PR Krátke Tice

Rozloha: 17,4 ha

Katastrálne územie: Zatín, Vojka

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: Ochrana izolovaného mŕtveho ramena s otvorenou vodnou plochou s pôvodnou močiarnou i vodnou vegetaciou s množstvom chrán. a kriticky ohorozených rastl. druhov. Má mimoriadnu biolog. hodnotu a klimatický i estet. význam v poľnoh.krajine Východosl. nížiny

 

PR Ortov

Rozloha: 14,85 ha

Katastrálne územie: Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: Ochrana menšieho, v súčasnosti už ojedinelého zachovalého prírodného celku v poľnohosp. intenzívne využívanej krajine. Ide o zach. časť ramena Ortov, asi zvyšok starého koryta Uhu. Má pôvodnú močiar. a vod. vegetáciu a zach. breh. porasty so vzác.druhmi.

 

PR Ponikecová lúčka

Rozloha: 0,4 ha

Katastrálne územie: Malý Horeš

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: Chránené územie predstavuje zbytky pôvodnej xerotermnej vegetácie s masovým výskytom vzácnej formy ponikleca lúčneho (Pulsatilla pratensis) a iných xerotermných a pieskomilných druhov na východnom Slovensku. CHÚ je využité ako vedecko-študijný objekt.

 

PRTarbucka

Rozloha: 10,95 ha

Katastrálne územie: Streda nad Bodrogom

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu posledného zvyšku pieskomilných spoločenstiev Východosl. nížiny so vzácnym klinčekom piesočným, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchov. hľadiska. Ojedinelý geomorf. zjav – viate piesky na andezit. kopcoch.

 

PR Veľké jazero

Rozloha: 8,04 ha

Katastrálne územie: Vojka

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: Územie predstavuje rozsiahlu škálu močiarnych fytocenóz, rozšírených na Potiskej nížine, s jedinou slovenskou lokalitou rašelinného spoločenstva krovitých vrbín a jediným miestom masového výskytu vzácnej aldrovandky pľuzgiernatej (Aldrovanda vesiculosa).

 

PR Zatínsky luh

Rozloha: 66,06 ha

Katastrálne územie: Oborín, Zatín

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: PR predstavuje les. spoločenstvá dub. jasenín a vŕbových jelšín v medzihrádzovom priestore rieky Latorica na Východoslov. nížine. Sú to len zbytky pôvodne rozsiahlejších luž. lesov tejto oblasti. Sú tu aj mŕtve ramená s typickou vegetáciou.

 

PR Zemplínska jelšina

Rozloha: 51,4 ha

Katastrálne územie: Zemplínske Jastrabie

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu izolovaného komplexu prirodzených spoločenstiev lužného a slatinného jelšového lesa na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

 

PR Oborínsky luh

Rozloha: 154,85 ha

Katastrálne územie: Oborín, Zatín

Stupeň ochrany: 5

Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu posledných zachovaných zvyškov lužných lesov v medzihrádzovom území riek Laborec a Latorica, mokradných biotopov a jedného z najväčších nálezísk zákonom chráneného druhu kostihoj močiarny (Symphytum tanaicense). Kostihoj močiarny je vzácny druh a jeho výskyt v rámci Slovenska je obmedzený iba na oblasť Východoslovenskej nížiny.