2. február – Svetový deň mokradí

Každoročne 2. február patrí Svetovému dňu mokradí. Pripomíname si tým 2. február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, známy aj ako Ramsarský dohovor. História celosvetových osláv tohto dňa sa začala písať už od roku 1977, kedy vládne agentúry, inštitúcie, mimovládne organizácie a skupiny občanov uskutočnili rôzne aktivity zamerané na poukázanie hodnôt mokradí pre človeka.

Ramsarský dohovor (Dohovor o mokradiach) je jediný celosvetový dohovor zameraný na ochranu konkrétneho ekosystému, a to mokradí. Zabezpečuje ochranu existujúcich a obnovu degradovaných mokraďových ekosystémov a ich rozumné využívanie a tým sa podieľa na odvrátení úbytku týchto významných ekosystémov. Do zoznamu mokradí medzinárodného významu je v súčasnosti zapísaných 2 260 ramsarských lokalít s celkovou rozlohou 215 276 293 ha, čo je plocha o niečo väčšia ako Mexiko, v 169 zmluvných stranách dohovoru.

Zo Slovenska je do zoznamu zapísaných 14 ramsarských lokalít pokrývajúcich viac než 40 tisíc hektárov.

V pôsobnosti Správy CHKO Latorica sa nachádzajú 2 ramsarské lokality:

Alúvium Tisy – Lokalita sa nachádza v najjuhovýchodnejšom cípe Slovenska a Východoslovenskej nížiny a zahŕňa 6 km úsek rieky Tisa na území SR a jej alúvium v prihraničnej polohe s Ukrajinou a Maďarskom. Časti alúvia sú permanentne a periodicky zaplavované. Na území sa vyskytujú fragmenty lužných lesov a krovín, mŕtve rameno vytvorené meandrovaním rieky v minulosti a trávne porasty. Lokalita je súčasťou navrhovaného multilaterálneho ramsarského územia v povodí hornej Tisy (Rumunsko, Ukrajina, Maďarsko, Slovensko).

Latorica – Územie zahŕňa časť medzihrádzového priestoru rieky Latorica od hraníc s Ukrajinou po sútok s Laborcom na území CHKO Latorica v južnej časti Východoslovenskej roviny, so spleťou ramien, periodicky zaplavovaných biotopov, s priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami a pasienkami. Zastúpené sú vzácne a zriedkavé vodné a močiarne biocenózy nížinných inundovaných biotopov. Súčasťou územia sú aj niektoré rezervácie.