30. výročie vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Latorica

30. výročie vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Latorica

Foto: riaditeľka Správy CHKO Latorica Mgr. Kristína Voralová s úvodnou prednáškou

Chránená krajinná oblast (CHKO) Latorica bola vyhlásená 25.júna 1990 (vyhláška Slov. Komisie pre ŽP č. 2780/1990 ),  rozšírená v r. 2004 (MŽP SR č. 22/2004 Z.z.). Jej výmera je 23 198 ha (15 620 ha). Dôvodom vyhlásenia bolo zachovanie mokraďových biotopov v povodí riek Latorica, Ondava, Laborec a Bodrog. Je to druhé veľkoplošné chránené územie nížinného  typu. Najvýznamnejším fenoménom Chránenej krajinnej oblasti Latorica sú už dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu v celej republike.  Súčasťou vlastného územia CHKO je aj Ramsarská lokalita Latorica, vyhlásená v r. 1993.Vďaka tomu, že na tak malom území sa vyvinulo toľko rozmanitých biotopov, sa CHKO vyznačuje vysokou druhovou rozmanitosťou, ale aj početnosťou druhov. V územnej pôsobností Správy CHKO sa nachádza 20 maloplošne chránených území (MCHÚ), z toho 5 národných prírodných rezervácií (NPR), 11 prírodných rezervácií (PR) a 4 chránené areály (CHA).

Pri príležitosti 30 výročia vyhlásenia CHKO Latorica sa uskutočnila odborná konferencia dňa 25. júna 2020 v Strede nad Bodrogom. Na konferencii sa zúčastnili okrem zamestnancov správy, aj pán poslanec NR SR Mgr. Rastislav Jílek, ktorý vystúpil s príhovorom, ďalej vedeckí a odborní pracovníci z oblasti školstva, múzeí, neziskových organizácií a niekoľko starostov z regiónu. Na konferencii odzneli prezentácie pracovníkov Správy CHKO Latorica ako aj pozvaných hostí. Úvodnú prezentáciu mala riaditeľka Správy CHKO Latorica Mgr. Kristína Voralová, ktorá prítomných previedla históriou CHKO až po súčasnosť. Na jej prednášku nadviazala botanička Správy CHKO Latorica PaedDr. Miroslava Birošová podrobnejším opisom biotopov a vzácnych rastlín, vyskytujúcich sa v území. Po nej vystúpila Ing. Slávka Miňová – zoologička správy, s prezentáciou vzácnych druhov živočíchov. Z hostí mali prezentácie: RNDr. Miroslav Fulín CSc. – Bocian biely v Medzibodroží, RNDr. Eva Sitášová PhD – Invázne botanické druhy a problémy spojené so šírením a likvidáciou, Ing.Matej Repel PhD SOS/BirdLife Slovensko – Obnova mokradí nielen pre bučiaka a chochlačku (10 rokov aktivít), doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. – Motýle (Lepidoptera) CHKO Latorica, MVDr. Stanislav Danko s Ing. Petrom Havašom – NPR Tajba – koniec jednej legendy a Mgr. Katarína Mikulová BROZ – Obnova biotopov a druhov subpanónskych trávinnobylinných porastov. Po diskusii nasledovala obhliadka historických tokajských pivníc spojená s  prednáškou pivničného majstra Petra Bodnára.

Na záver možno skonštatovať, že dúfame v naďalej plodnú spoluprácu so samosprávami obcí, mimovládnymi organizáciami ako aj vedeckými pracovníkmi, keďže nám všetkým záleží na ochrane tohto vzácneho kúta Slovenska.

počas prednášok

 

poslanec NR SR Mgr. Rastislav Jílek

 

Ing.Matej Repel, PhD.

 

Mgr. Katarína Mikulová

 

Ing. Peter Havaš

RNDr. Eva Sitášová, PhD.

 

RNDr. Miroslav Fulín, CSc.

 

doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.

 

účastníci konferencie

 

prehliadka historických tokajských pivníc