Fakty o vysychaní NPR Tajba

Fakty o vysychaní NPR Tajba

Sú  informácie o vysychaní NPR Tajba podľa Správy CHKO LATORICA pravdivé?

 

Čiastočne. Situácia v NPR Tajba súvisí s poveternostnými podmienkami. Hladina vody v Tajbe je závislá od množstva atmosférických zrážok. Posledné roky boli veľmi suché a to sa podpísalo aj na výške  hladiny vody v Tajbe

 

Došlo, prípadne dôjde k vyschnutiu tohto územia?

 

V nadväznosti na klimatické pomery a nedostatku vody v danom regióne všeobecne sa situácia zhoršila aj v Tajbe. V r. 1994 bola situácia na Tajbe podobná tej dnešnej, avšak v ďalších rokoch, bohatých na zrážky sa situácia zlepšila a korytnačky aj naďalej obývajú túto cennú lokalitu.

Koľko korytnačiek močiarnych ste tam posledné roky evidovali? 

 

Pre EÚ sme v roku 2019 za Slovensko (panónsky bioregión – J časť Slovenska) reportovali veľkosť populácie korytnačky močiarnej v rozmedzí 300 – 500 jedincov. Všeobecne ide o plachého živočícha, monitoring je tak veľmi náročný. V NPR Tajba sme náhodnými pozorovaniami napočítali desať jedincov. Stav korytnačiek močiarnych na Slovensku je zlý a má klesajúci trend.

 

Aké kroky urobila ŠOP SR – Správa CHKO na záchranu tohto územia?

 

Pre korytnačku močiarnu  Emys orbicularis  bol  vypracovaný a schválený program záchrany (PZ – schválilo Ministerstvo životného prostredia), ktorý sa má realizovať v rokoch 2017 – 2021 v spolupráci s dotknutými subjektmi ako aj širšou odbornou verejnosťou (Faunou Carpatica, Združenie priateľov herpetofauny, BROZ a SOS, UPJŠ KE), ktorý priebežne a podľa možností napĺňame.

 

V rámci aktivít PZ bol realizovaný H-G prieskum, prebehol čiastočný monitoring korytnačiek – 2 odchytené jedince v NPR Tajba boli označené vysielačkami, aby bolo možné sledovať ich pohyb, avšak pre zlý signál na lokalite ich nebolo možné po vypustení dosledovať.

Požiadali ste aj iné štátne úrady o súčinnosť?

Pred tromi rokmi, konkrétne 25. novembra 2016 sa uskutočnilo cvičné napúšťanie Tajby za pomoci hasičov, SVP š.p. OZ KE, Správa povodia Bodrogu Trebišov a ŠOP SR, Správy CHKO Latorica, kde sa ukázalo, že prísunom vody z Bodrogu je možné čiastočne dotovať Tajbu vodou z Bodrogu, zároveň sa overila aj potrebná  kapacita čerpadla.

 

Dá sa tejto populácií ešte pomôcť?

 

V hľadaní riešení na zlepšenie danej situácie, ktorá nevznikla zo dňa na deň, ale ide o dlhodobý proces, hľadáme možnosti riešenia stabilného zavodňovania danej lokality. Je to však finančne náročné. V súčasnosti ŠOP SR rieši možnosti opätovného prečerpania vody z Bodrogu, aby bolo možné v najbližších dňoch čiastočne zvýšiť hladinu vody v NPR Tajba, ktorá je súčasťou Územia európskeho významu v štvrtom stupni ochrany.

 

obr – bilboard na parkovisku Tesca v Kráľovskom Chlmci