Monografia z územia CHKO Latorica

S radosťou oznamujeme ekológom, zoológom a všetkým milovníkom prírody, že bola vydaná monografia Bezstavovce Chránenej krajinnej oblasti Latorica.

Monografia  je  venovaná  hlavne  územiu  vlastnej  CHKO  Latorica,  ale  keďže  tá  leží tak  trochu  bokom  záujmu  verejnosti  na  juhovýchode  Slovenska  –  v orografickom  celku Východoslovenská rovina a malá časť v Zemplínskych vrchoch, autori jednotlivých kapitol zahrnuli do výsledkov aj plochy susediace s CHKO. Výsledky v tabuľkovej forme ukazujú na vysoký potenciál tejto oblasti – zatiaľ bolo zistených a v tejto publikácii je doložených takmer  3000  druhov,  z  toho  29  nových  pre  faunu  Slovenska.  Pritom  je  odôvodnený predpoklad výskytu ešte ďalších, dva a pol až tritisíc druhov bezstavovcov. Nepodarilo  sa  získať  príspevky  z viacerých  ďalších  zoologických  disciplín, ktoré síce skúmané boli, ale výsledky sa nespracovali, napr. väčšina radov kôrovcov, vodné skupiny  hmyzu,  absentuje  aj  druhovo  bohatá  skupina  chrobákov,  či  dvojkrídlovcov.

Je to námet na prípadné ďalšie monografie, dúfame, že neostane len pri tejto jednej.