V chránenej krajinnej oblasti Latorica patria medzi najvzácnejšie rastlinné druhy poniklece. V územnej pôsobnosti máme 3 zákonom chránené a ohrozené druhy. Ich výskyt sa pravidelne monitoruje. Viažu sa na panónske trávinno-bylinné porasty na pieskoch a na suchomilné trávinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží v území južného Zemplína.

Stretneme sa tu s poniklecom lúčnym maďarským (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica), ktorý patrí k najohrozenejším zástupcom cievnatých rastlín sústavy Natura 2000 rastúcim na Slovensku. Je zákonom chránený. V súčasnosti sú známe iba 3 lokality v južnej časti Východoslovenskej nížiny.

poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica)

 

Zriedkavá ružová forma ponikleca lúčneho.

Je bežné, že sa jednotlivé druhy krížia. V miestach spoločného výskytu dochádza k hybridizácii, krížence sú ťažko rozlíšiteľné s prechodnými znakmi. Na lokalitách, kde rastie poniklec lúčny maďarský nachádzame aj ďalší poniklec zimmermanov (Pulsatilla zimmermannii), prípadne ich hybridy. V úplne čistej forme sa poniklec zimmermanov nachádza len na dvoch mikrolokalitách, čo je jedinečnosť v rámci celého Slovenska – nikde inde sa nenachádza.

poniklec zimmermanov (Pulsatilla zimmermannii)

A nakoniec sa stretávame s poniklecom veľkokvetým (Pulsatilla grandis). Podobne ako predchádzajúce je ohrozeným a zákonom chráneným druhom.

poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 

Je veľmi dôležité zachovať a chrániť tieto druhy, nevykopávať a nepresádzať, neodstraňovať. Ide o ochranu v rámci celoslovenskej pôsobnosti, za čo sme obyvateľom nášho štátu vďační a spoločne môžeme byť na jedinečný výskyt poniklecov hrdí.

Text: PaedDr. Miroslava Birošová, foto: Miloš Balla