Ilustračný obrázok – Strom na dožitie

Pracovníci ŠOP SR S CHKO Latorica spolu so zástupcami PSL Čičarovce a odborným lesným hospodárom v mesiaci september vykonali zameranie stromov na dožitie pomocou GPS a ich označenie v poraste (JPRL) 276 v SKUEV1007 Čičarovský les v rámci projektu OPKŽP „Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území“. Hlavným cieľom pripravovaného projektu je ochrana a zlepšovanie stavu druhov alebo biotopov druhov živočíchov a rastlín európskeho významu a  biotopov európskeho významu v súlade s princípmi Smernice Európskeho parlamentu a rady 2009/147/ES ochrane voľne žijúceho vtáctva a Smernice rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

V hrubých rysoch to teda znamená, že lepšia ochrana druhov európskeho významu bude zabezpečená zlepšením stavu ich biotopov a lepšia ochrana biotopov európskeho významu bude zabezpečená zlepšením druhového zloženia alebo štruktúry lesných porastov.

 Majiteľ a obhospodarovateľ lesných pozemkov PSL Čičarovce v uvedenom poraste bude vykonávať manažmentové opatrenia spôsobom prírode blízkemu obhospodarovaniu lesov (PBOL) namiesto klasickej maloplošnej podrastovej formy s dorubom stromov na jednotlivých východiskách obnovy s ponechaním stromov na prirodzené dožitie a ponechaním hrubého mŕtveho dreva v poraste na prirodzený rozklad, čím sa po obnove porastu zabezpečí lepšia ochrana biotopu európskeho významu     Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91FO).

text: Ing. Juraj Minarčin

foto: Ing. M. Džuganová

Foto č. 1 – Zameriavanie

Foto č. 2 – Označený strom

Foto č. 3 – K ďalšiemu stromu

Foto č. 4 – Pracovný tím