Pár slov o projekte LIFE IP – NATURA 2000

Pár slov o projekte LIFE IP – NATURA 2000

IP LIFE je celoslovenský projekt, ktorý sa zameriava na implementáciu Prioritného akčného rámca financovania (PAF) pre sústavu NATURA 2000. Prioritný akčný rámec (PAF) je viacročný strategický a plánovací nástroj, ktorého cieľom je poskytnúť komplexný prehľad opatrení a zdrojov financovania potrebných na podporu ochrany celoeurópskej sústavy Natura 2000 a súvisiacej zelenej infraštruktúry.

Projekt LIFE IP- NATURA 2000 sa zameriava priamo na manažmentové, ochranné a monitorovacie aktivity vybraných druhov a biotopov, ktoré boli vo vybraných lokalitách označené za chránené. Časť aktivít projektu bude tiež orientovaná na vzdelávanie, komunikáciu a zvyšovanie povedomia o sústave Natura 2000, o význame potreby ochrany prírody a biodiverzity ako aj o ekosystémových službách.

Projekt prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia a spolupodieľajú sa na ňom ďalšie subjekty: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, WWF Slovensko, Národné lesnícke centrum, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenský vodohospodársky podnik š. p. a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. LIFE IP prebieha súčasne na lokalitách: Záhorie, Muránska Planina, Poľana, Latorica, Horná Orava a to až do konca roku 2030.

V projektovej lokalite Latorica sú plánované rôzne technické a manažmentové opatrenia, ktoré sa budú realizovať na lokalitách SKUEV0019 Tarbucka a SKCHVU015 Medzibodrožie a sú priamo spojené s poľnohospodárstvom, lesníctvom a vodohospodárstvom.

V rámci projektu LIFE IP- NATURA 2000 pôjde konkrétne o zaistenie prívodu vody pre vysychajúce mŕtve rameno NPR Tajba. NPR Tajba je starým mŕtvym ramenom rieky Bodrog a predstavuje zvyšok veľmi vzácneho prostredia močiarov s jedinou autochtónnou populáciou korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) s uzavretým rozmnožovacím cyklom na území Slovenskej republiky. Dotácia vody bude zabezpečená vybudovaním vtokového objektu v priestoroch ukľudňovacej nádrže čerpacej stanice Streda nad Bodrogom a potrubím, ktoré bude vedené cez priľahlé poľnohospodárske pozemky s vyústením do NPR Tajba.

 Na priľahlých územiach NPR Tajba sa zabezpečí ochrana znášok a revitalizácia kladísk korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) odstraňovaním drevín, krov a inváznych druhov rastlín. Tieto činnosti sa následne aplikujú aj v oblastiach Prírodnej rezervácie Tarbucka, kde dôjde k manuálnemu odstraňovaniu stromov, krov a inej biomasy prevažne: hlohu (Crataegus sp.), trnky obyčajnej (Prunus spinosa), ruže šípovej (Rosa canina), agátu bieleho (Robinia pseudoacacia), vtáčieho zobu (Ligustrum vulgare) a invázneho druhu pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima). Po odstránení tejto biomasy bude na týchto územiach zavedená udržiavacia neintenzívna pastva pomocou oviec alebo kôz. Realizácia opatrení má zabezpečiť zlepšenie stavu pieskomilných spoločenstiev Východoslovenskej nížiny s výskytom rastlinných druhov: klinček piesočný (Dianthus arenarius), kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla hungarica), poniklec lúčny maďarský (pulsatilla pratensis subsp. hungarica), poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii) a živočíšnych druhov: roháč obyčajný (Lucanus cervus), kunka červenobruchá (Bombina bombina).

 

Ďalšou časťou projektu LIFE IP- NATURA 2000 je obnova mŕtvych ramien Tice. Cieľom tohto zásahu je obnova prívodu vody z hlavného kanálu rieky Latorica prostredníctvom existujúceho systému melioračných kanálov. Vodný režim lokality Tice bol v minulosti negatívne ovplyvnený vybudovaním ľavobrežnej protipovodňovej hrádze Latorice a odvodňovacieho kanálu (Severný Radský kanál), čím došlo k prerušeniu dotácie vody do Tice. Táto oblasť predstavuje zvyšok obzvlášť zachovaných biocenóz, ktoré majú vysokú biologickú, krajinnú a estetickú funkciu. Staré mŕtve ramená rieky Tice vysychajú a postupne sa napĺňajú sedimentami a nadmerným rastom vegetácie. V rámci projektu bude voda do mŕtvych ramien Tice dotovaná od čerpacej stanice Boľ, kde dôjde k usmerneniu časti vodného toku pomocou sústavy stavidiel a jestvujúcich melioračných kanálov (Západný Leleský kanál, Chotársky Kanál) a novovybudovaného pripojovacieho kanála. Obnova mŕtvych ramien Tice sa zameriava na vlhké prostredia a rastlinné druhy: marsilea štvorlistá  (Marsilea quadrifolia), rezavka aloovitá (Stratiotes aloides) a živočíšne druhy: vážka jednoškvrnná (Leucorrhinia pectoralis), korytnačka močiarna (Emys orbicularis), volavka purpurová (Ardea purpurea), beluša veľká (Ardea alba), chriašť malý (Porzana parva).

 

 

Text: Ing. Vít Hubinák, Foto: Ing. Vít Hubinák, Miloš Balla

Pohľad na Leleský kanál z čerpacej stanice Boľ

Západný Leleský kanál – Stavidlo

ÚEV Tarbucka