Svetový deň mokradí – 2. februára

Mokraďové spoločenstvá sú zastúpené močiarmi, rašeliniskami, slatinami, zaplavovanými lesmi a lúkami. Ich typickým znakom je periodické zaplavovanie plôch, prípadne sú stálo nasýtené vodou.

Vyznačujú sa vysokou biodiverzitou, vysokým výskytom ohrozených, zriedkavých druhov flóry a fauny. U nás je jednou z nich marsilea štvorlistá („vodná papraď“).

Ochrana pred povodňami a zadržiavanie vody v krajine má v súčasnosti pri dlhodobých periódach sucha významnú funkciu.

V rámci Východoslovenskej nížiny a v správe CHKO Latorica sa nachádzajú 2 významné ramsarské lokality podľa Dohovoru o mokradiach, podpísaného 2.februára 1971 v iránskom meste Ramsar – ramsarská lokalita Latorica a ramsarská lokalita Alúvium Tisy.

V súčasnosti sa pripravujú projekty na zadržanie vody v krajine v spolupráci s inými štátnymi ako aj mimovládnymi organizáciami. Podrobnejšie informácie budú zverejnené v prípade ich realizácie.

Text a foto: PaedDr. Miroslava Birošová

infografika – zdroj internet