Voľné pracovné miesto na Správe CHKO Latorica

Voľné pracovné miesto na Správe CHKO Latorica

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje voľné pracovné miesto

strážca, strážkyňa

pracovisko CHKO Latorica

Požiadavky:
 • minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • vodičský preukaz typu B,
 • bezúhonnosť,
 • prax v odbore vítaná (nie je podmienkou),
 • zdravotná spôsobilosť na prácu a pohyb v teréne,
Pracovná náplň uchádzača:
 • Vykonáva komplexnú kontrolu plnenia ochrany prírody v územnej pôsobnosti CHKO Latorica.
 • Zabezpečuje evidenciu a vykonáva osadzovanie informačných tabúľ a ich údržbu.
 • Zabezpečuje starostlivosť o chránené rastliny a živočíchy.
 • Zabezpečuje komplexné značenie MCHÚ v CHKO Latorica
 • Navrhuje potrebu nákupu tabúľ a materiálu na značenie územia.
 • Kontroluje podmienky stanovené pre iné organizácie pri výkone činnosti v území CHKO Latorica.
 • Zabezpečuje doprovod výskumných pracovníkov v teréne.
 • Zabezpečuje propagáciu OP formou prednášok, besied, exkurzií, doprovod.
 • Úzko spolupracuje so všetkými odbornými pracovníkmi Správy NP pri riešení problematiky v ochrane prírody.
 • Spolupracuje so zložkami ŠOP SR, štátnou správou, zložkami dobrovoľnej ochrany, samosprávou, horskou záchrannou službou a Hraničným oddelením polície.
Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.
Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny plat na uvedenej pozícii je 763,00 EUR. Po skúšobnej dobe možnosť priznania osobného príplatku.

Žiadosť na ponuku pracovného miesta, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely obsadenia pracovného miesta zašlite do 28.2.2023 na e-mailovú adresu: kristina.voralova@sopsr.sk.

Plánovaný termín nástupu: 15.03.2023

Kontaktná osoba:

Mgr. Kristína Voralová riaditeľka CHKO Latorica

Tel.: +421 911 085 686