Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov – stručné info

Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov – stručné info

Zákon z 10 mája 2019, platný od 3.6.2019 a účinný o 1.8.2019 upravuje pre oblasť prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov živočíchov, rastlín, húb a mikroorganizmov obmedzenia držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi; povinnosti a oprávnenia osôb; opatrenia na zamedzenie introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov; informačný systém o výskyte a šírení inváznych nepôvodných druhov; pôsobnosť orgánov štátnej správy, štátnych organizácií a obcí; zodpovednosť za porušenie povinností.

Celý zákon je možné prečítať (TU).

Je dôležité vedieť, ktoré sú invázne nepôvodné druhy rastlín a živočíchov. Sú to druhy uvedené v národnom zozname, ktorý vydá vláda SR. Na stránke (TU) je link na samostatnú stránku venovanú inváznym druhom.

Zo zákona vyplývajú povinnosti vlastníkov a správcov pozemkov – odstraňovať invázne nepôvodné druhy a starať sa o pozemok tak, aby sa zabránilo ich šíreniu. V prípade nedodržania povinností hrozia pokuty.

Obce majú povinnosť upozorňovať vlastníkov, užívateľov a správcov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti, ak dostali túto informáciu od štátnej ochrany prírody elektronicky spolu s informačným letákom.

V okresoch Trebišov a Michalovce je už veľa lokalít výskytu inváznych nepôvodných druhov, ktoré nielen že ohrozujú biodiverzitu, ale majú aj negatívny vplyv na ľudské zdravie, bezpečnosť a na hospodárstvo, preto je dôležité, aby sa vlastníci, užívatelia a nájomcovia  oboznámili  s týmto zákonom a postupovali tak, aby sa zamedzilo šíreniu inváznych nepôvodných druhov.

Na fotografii je glejovka americká (Asclepias syriaca) – šíriace sa porasty  © Mgr. Andrea Šimková

IDR_priloha_obciam_Si