30. výročie NATURA 2000 v CHKO Latorica

30. výročie NATURA 2000 v CHKO Latorica

Vstupom do EÚ sa každý členský štát zaviazal chrániť najviac ohrozené rastliny, živočíchy a prirodzené biotopy. Európska únia tak buduje sústavu Natura 2000, ktorá tento rok oslavuje okrúhle výročie. Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s rezortnými a mimovládnymi organizáciami pri tejto príležitosti usporadúva viaceré podujatia pre verejnosť.

Aj EÚ a Slovensko chránia európske prírodné dedičstvo, a to prostredníctvom siete Natura 2000. Tvorí ju 642 území európskeho významu, čo je 12,5% výmery Slovenska a 41 chránených vtáčích území, čo predstavuje 26,3 % z územia Slovenska. Od vzniku Natura 2000 uplynulo 30 rokov a práve pri príležitosti tohto výročia sa na Slovensku uskutočnili  viaceré podujatie pre verejnosť pod taktovkou  ministerstva životného prostredia spolu s rezortnými organizáciami ŠOP SR a SAŽP, ako aj neziskovými partnermi Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie a WWF Slovensko.

Správa CHKO Latorica si 30. výročie siete NATURA 2000  pripomenula v piatok 20. mája 2022. V doobedňajších hodinách pracovníci správy spolu so zástupcami  Daphne a RCOP Prešov  pripravili pre žiakov gymnázia v Kráľovskom Chlmci exkurziu do územia európskeho významu Veľký kopec. Chránené územie je komplexom lesných a nelesných biotopov. Podstatnú časť územia zaberajú nelesné biotopy (86 %). Ide o strmé xerotermné lesostepi na andezite na izolovane stojacom vrchu vo vinohradníckej krajine, obkolesenom na úpätí záhradami a vinicami. Severnú časť chráneného územia o výmere cca 3,40 ha zaberá lesný biotop európskeho významu: dubovo-cerové lesy. Z hľadiska flóry územie predstavuje zachovalé spoločenstvá teplomilných druhov tráv s výskytom druhov európskeho významu kosatec uhorský bezlistý  a poniklec veľkokvetý. Pre chránené územie je typický výskyt teplomilných druhov živočíchov. Z bezstavovcov európskeho významu sa na území vyskytujú z chrobákov roháč obyčajný a z motýľov modráčik čiernoškvrnný a pestroň vlkovcový. Z druhov národného významu boli na území zaznamenané motýle vretienka smldníková  a perlovec dvojradový, rovnokrídlovce kobylka šúrová, modlivka zelená,  z chrobákov májka obyčajná a z vážok šidlovka hnedá..  Pre študentov bolo pripravených  viacero tematických zastávok, ako napríklad geologická, poznávanie inváznych rastlín a ich negatívne dopady na pôvodné druhy, význam opeľovačov a dôvody ich úbytku a taktiež spôsoby ochrany, znečistenie prírody, ochrana rastlinných druhov európskeho významu, poznávanie vtáctva a manažment chránených území.  Aj keď počas exkurzie účastníci nemali šťastie na pozorovanie všetkých spomínaných druhov, tie im boli predstavené pracovníkmi správy CHKO Latorica fotkami ako aj zaujímavosťami z ich života . Svoje vedomosti si mohli overiť vo  vedomostnom kvíze ako aj pri ekoaktivitách, ktoré im hravou formou priblížili prírodné hodnoty územia.

Poobede bola pripravená exkurzia na UEV Veľký kopec pre verejnosť. Stretnutie pracovníkov správy s občanmi bolo podnetné pre obe strany, keďže hlavne vekovo starší návštevníci si zaspomínali na časy minulé a ako to na tomto území vyzeralo v minulosti. Aby sa zachovali prírodné hodnoty územia je potrebná  starostlivosť o územie v podobe menežmentových opatrení a to spásaním vegetácie  ovcami počas vegetačného obdobia. O skúsenostiach s pasením oviec prišiel porozprávať aj miestny farmár, ktorý sa o predmetné územie stará spolu  s ovečkami.

Počas celého dňa  bol  na Námestí Milénia v Kráľovskom Chlmci  infostánok venujúci sa európskej sústave chránených území Natura 2000. Okoloidúci mali možnosť dozvedieť sa viac o sústave chránených území NATURA 2000, ktorej cieľom je ochrana prírodných biotopov a voľne žijúcich vzácnych alebo ohrozených živočíchov a rastlín.

Text: Ing. Marta Hrešová

Foto: Ing. Marta Hrešová, Ing. Vít Hubinák, RNDr. Martina Lukáňová