Dohoda o ochrane netopierov v Európe

  1. decembra si pripomíname podpísanie medzinárodnej dohody o ochrane netopierov v Európe, ktorá bola podpísaná šiestimi štátmi v roku 1991 v Londýne a platnosť nadobudla 16. januára 1994.

Dohoda sa vzťahuje na všetky európske druhy netopierov (Chiroptera). Dôvodom prijatia dohody bola skutočnosť, že v mnohých európskych krajinách patria netopiere k silne ohrozeným druhom s klesajúcim trendom početnosti populácií. Výraznou snahou od začiatku uplatňovania dohody je zjednotenie postupov ochrany a výskumu netopierov v európskom regióne, čím sa zdôrazňuje medzinárodný charakter tejto konvencie.

Slovenská republika pristúpila k dohode 9. júla 1998, kedy bola uložená listina o pristúpení u depozitára dohody (vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska). Pre SR nadobudla dohoda platnosť 8. augusta 1998.

(zdroj enviroportál)

Celú dohodu uvedenú v slovenskom jazyku je možné prečítať TU

Na Slovensku existuje občianske združenie zamerané na ochranu a výskum netopierov – Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON)

https://netopiere.sk/sk/

Na svojej webovej stránke uverejňujú rôzne informácie ohľadom netopierov. Veľmi dôležitá je informácia, čo robiť pri nájdení netopiera TU

Zaujímavá akcia konajúca sa každoročne od roku 1997 posledný augustový víkend pod názvom Medzinárodná noc netopierov slúži na oboznámenie verejnosti ohľadom týchto výnimočných živočíchov.

Podrobnejšie TU

text a foto: Ing. Džuganová