Informácia o pripravovanom zámere Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ – na vybudovanie skládky odpadov na odpad kategórie nebezpečný.

Informácia o pripravovanom zámere Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ – na vybudovanie skládky odpadov na odpad kategórie nebezpečný.

Účelom navrhovaného zámeru „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. etapa“ je rozšírenie prevádzkovaného zariadenia na zneškodnenie odpadu o IV. etapu. Nové rozšírené priestory IV. etapy budú slúžiť na zneškodňovanie odpadov iných ako ostatných odpadov. Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník je prevádzkovaná skládka odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení odpadovej ortuti. V súčasnosti je v prevádzke II. a III. etapa zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky. Kapacita I. etapy bola naplnená a prebieha jej uzatvorenie a rekultivácia.

Bližšie informácie o pripravovanom zámere : LINK-KLIKNÚŤ TU

Plánovaná skládka nebezpečných odpadov sa v prípade realizácie bude nachádzať cca 700 m od územia európskeho významu Dolný tok Ondavy SKUEV 0843 vyhlásený na ochranu druhov Gymnocephalus schraetzer, Aspius aspius, Misgurnus fossilis, Gymnocephalus baloni, Gobio uranoscopus, Gobio kessleri, Gobio albipinnatus, Gobio albipinnatus, Ophiogomphus cecilia, Zingel zingel, Zingel streber, Rhodeus sericeus amarus, Rutilus pigus, Cobitis taenia, Sabanejewia aurata. uvedené  v oznámení č. 353 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydalo opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu. Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2018. Zároveň je rieka Ondava podľa regionálneho systému ekologickej stability Trebišov nadregionálnym biokoridorom. V blízkosti navrhovanej skládky nebezpečného odpadu sa nachádzajú 2 chránené vtáčie územia (ďalej CHVÚ) – CHVÚ Medzibodrožie – vzdialenosť do 1 km a CHVÚ Ondavská rovina – vzdialenosť do 1,3 km. Od CHKO Latorica je to vzdialenosť do 3 km.

„Štúdie skúmajúce vplyv skládok na ľudské zdravie sa zameriavali v prvom rade na znečistenie ovzdušia a v menšej miere aj na znečistenie pôdy a vody. Niektoré dokázali negatívny vplyv skládkovania na zdravie, ako dôsledok úniku nebezpečných látok. U ľudí žijúcich v blízkosti skládok sa napríklad potvrdil zvýšený výskyt rakoviny, srdcovo-cievnych ochorení, ochorení dýchacích ciest a rôznych typov alergií (Rushton, 2003). Podľa Mataloni (2016) zvýšený výskyt respiračných ochorení možno badať do 5 km vzdialenosti od skládok. Svetová zdravotnícka organizácia WHO hovorí o bezpečných limitoch od skládky 1 km pri ohrození ovzdušia a 2 km pri podzemnej vode (WHO, 2000). Nebezpečenstvo vyplývajúce zo života v blízkosti skládok označujeme ako potenciálne, pretože vychádza zo vzdialenosti od zdroja znečistenia a nie z exaktných meraní v okolí konkrétnych skládok.“

Zdroj ohľadom ľudského zdravia: https://pado.blog.sme.sk/c/528296/skladky-za-humnom-ohrozuju-zdravie.html

V programe odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020 je uvedené, že v Košickom kraji je v prevádzke v súčasnosti spolu 17 skládok odpadu, z toho je 10 skládok odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 3 skládky sú na nebezpečný odpad a 4 skládky sú na inertný odpad. Program SR uvádza, že kapacita v súčasnosti prevádzkovaných skládok odpadov je dostatočná, preto nie je nutné budovať nové skládky odpadov. Rozmiestnenie prevádzkovaných skládok odpadov nie je rovnomerné po celom území SR. V niektorých okresoch absentujú kapacitné možnosti pre skládkovanie komunálnych odpadov. Žilinský kraj nedisponuje skládkovými priestormi na skládkovanie nebezpečných odpadov.V Košickom kraji je dostatočne veľká voľná kapacita skládok na nebezpečný odpad a tiež je dostatočne veľká voľná kapacita aj na skládky odpadov na nie nebezpečný odpad, rozmiestnenie prevádzkovaných skládok je pomerne rovnomerné. Rozširovanie kapacít existujúcich skládok odpadov bude posudzované veľmi citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacít a to v okresoch Sobrance, Trebišov. Budovanie nových skládok odpadov je nežiadúce a v priamom rozpore s Programom SR a so záväzkami a cieľmi SR v oblasti odpadového hospodárstva.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava