Májové mapovanie biotopov

Mapovanie biotopov sa uskutočnilo 19.5.2021 za spoločnej účasti pána Mgr. Dobromila Galvánka PhD. a Doc. Ing. Pavla Eliáša, PhD. spolu s pracovníkmi Správy CHKO Latorica.

               Zapisovali sa trvalé monitorovacie plochy v ramci projektu LIFE SUB-PANNONIC – „Obnova biotopov a druhov subpanónskych trávinnobylinných porastov“ v lokalitách  územia európskeho významu SKUEV 0019 Tarbucka v katastrálnom území Streda nad Bodrogom a Veľký Kamenec a  stavtiež v SKUEV 0029 Vysoká v katastrálnom území Kráľovský Chlmec.

               Trvalé monitorovacie plochy biotopov sa zvyčajne vytyčujú v rozmeroch 4 x 4 metre a súčasťou je štvorec 50 x 50 cm, ktorý sa ďalej delí na štvorce 25 x 25 cm, kde sa určuje podrobnejšie prezentácia druhov cievnatých rastlín. Monitoring prebieha v rámci projektu každoročne v mesiaci máj.

Text a foto:  PaedDr. Miroslava Birošová                            Foto:  RNDr. Martina Lukáňová