Manažmentové opatrenia počas zimných mesiacov na lúkach a pasienkoch

Manažmentové opatrenia počas zimných mesiacov na lúkach a pasienkoch

Travinné biotopy patria medzi najvýznamnejšie biotopy Slovenska vďaka vysokej druhovej diverzite. Lúky a pasienky predstavujú neoddeliteľnú súčasť našej histórie a krajiny. Mnohé takéto lokality boli zaradené medzi územia národného alebo európskeho významu (ÚEV – NATURA 2000).

V poslednej dobe sa na Slovensku prejavuje dôsledok problémov v poľnohospodárstve, kedy veľkí aj malí farmári upúšťajú od tradičného obhospodarovania území a opustené pasienky postupne zarastajú. Tieto vzácne územia následne degradujú, znižuje sa ich biodiverzita až v extrémnych prípadoch zanikajú úplne.

V pôsobnosti Správy CHKO Latorica máme niekoľko takýchto významných lokalít, ktorým sa nevyhli hore uvedené problémy.

Napriek tomu, že sa nám, za pomoci občianskeho združenia BROZ, podarilo dohodnúť vyčistenie niektorých lokalít od náletových a inváznych drevín a zaviedla sa pastva, aj tak to nestačí, a treba sa o tieto lokality starať aj v zime.

ÚEV Horešské lúky (v katastri obce Malý Horeš) sú v našej pôsobnosti jedinou lokalitou, kde žije kolónia sysľa pasienkového. Ešte v roku 2022 na lokalite miestne družstvo páslo ovce, ale bohužiaľ, minulý rok už museli s touto činnosťou prestať. Pre prežitie syslej kolónie a ďalších vzácnych druhov rastlín a živočíchov bolo potrebné, aby bola lokalita aspoň jedenkrát za rok pokosená. Miestne poľnohospodárske družstvo pokosilo územie na konci leta a aby sa potlačilo ďalšie zarastanie počas februára sme s niekoľkými dobrovoľníkmi „vyštikávali“ kroviny.

V národnej prírodnej rezervácii (NPR) Kašvár (ÚEV Ladmovské vápence) (v katastri obce Ladmovce) sa po dlhých rokoch začalo v roku 2023 opäť pásť ovcami a kozami. Keďže lokalita bola dlhodobo zanedbaná a zarastená, tak počas zimných mesiacov bolo potrebné vyrúbať náletové dreviny a kry vo väčšom rozsahu.

Chránený areál (CHA) Veľký kopec (ÚEV Veľký kopec) (kataster obce Kráľovský Chlmec) je od r. 2019 obhospodarovaný miestnym farmárom, ktorý tam pasie kozy. Podobne ako na predchádzajúcej lokalite na začiatku bolo treba urobiť rozsiahlejší výrub náletových drevín a krov. Odvtedy sa každoročne robí brigáda za účasti miestnych aj cezpoľných dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú s upratovaním haluziny a vyrezaných krov na kopy, ktoré sú následne odvážané z územia.

Po takejto príprave počas zimných mesiacov sa nám územia krásne zazelenajú a vzácne druhy rastlín a živočíchov sa postupne do týchto území vracajú.

Text: RNDr. Martina Lukáňová

Foto: RNDr. Martina Lukáňová, Ing. Martin Danilák