Manažmenty na kladisku korytnačky močiarnej v r. 2023

Manažmenty na kladisku korytnačky močiarnej v r. 2023

V období od mája tohto roka prebiehali v území európskeho významu Tarbucka na kladisku korytnačky močiarnej rozsiahle aktivity, ktoré mali prispieť k zlepšeniu stavu tohto ohrozeného živočícha.

Okrem mokradí a vodných biotopov je život korytnačky močiarnej spätý aj s piesočnatými biotopmi, kde samice hľadajú vhodné miesta na kladenie vajec. Preferujú pri tom slnečné, piesčité plochy s menším vegetačným pokryvom a vhodnou mikroklímou, kde kladú vajíčka do hniezdnych jamiek.

V dôsledku klimatických zmien a nevhodného hospodárenia dochádza k zarastaniu týchto plôch agátom bielym a pajaseňom žliazkatým. Preto sme tento rok v spolupráci s OZ Fauna Carpatica pristúpili k aktívnym manažmentom pre vytvorenie lepších reprodukčných podmienok korytnačky močiarnej. Medzi tieto aktivity patrí kosenie a odstraňovanie náletových, inváznych a nepôvodných drevín. Z minulých rokov vieme, že korytnačky si na kladenie často vyberajú aj poľné cesty, kde ale následne môže byť znáška zničená prechádzajúcimi autami. Z tohto dôvodu sme na lokalite vytvorili niekoľko pieskových pásov odstránením vegetačného pokryvu a zhutnením pôdy, a tým sme simulovali podmienky na poľných cestách.

Ďalším faktorom ohrozujúcim stav korytnačky močiarnej je tlak predátorov na znášky. Znášky bývajú najčastejšie vyhrabané a zničené tesne po nakladení vajec. V období kladenia vajec sa znášky dohľadávali a ich ochranu sme zabezpečili pomocou pletiva pred predátormi. Veľkosť pletivových ôk umožňuje mladých korytnačkám na jar opustiť hniezdnu jamku.

Projekt LIFE – IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

 

Text: Ing. Vít Hubinák, Foto: M. Balla, OZ Fauna Carpatica