Novovyhlásená prírodná rezervácia Oborínsky luh

Novovyhlásená prírodná rezervácia Oborínsky luh

Správa CHKO Latorica s veľkou radosťou privítala správu o schválení ďalšej prírodnej rezervácie v jej pôsobnosti.

Prírodná rezervácia Oborínsky luh predstavuje posledné zachované zvyšky lužných lesov v medzihrádzovom území riek Laborec a Latorica typu Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy a Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy, ktoré sú zaradené medzi biotopy európskeho významu. V mozaike s lesnými biotopmi lužných lesov sa nachádzajú nelesné biotopy národného významu Lk10 Vegetácia vysokých ostríc a Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd. Mŕtve ramená Latorice predstavujú biotop európskeho významu Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition.


Biotopy lužných lesov sú charakteristické nízkym zápojom, chudobným zastúpením krovín, chýbajúcim jarným aspektom z dôvodu dlhotrvajúcich jarných záplav a prevahou niektorých rýchlo sa šíriacich autochtónnych druhov, či vzácneho, zákonom chráneného druhu pŕhľava kyjevská (Urtica kioviensis), ktorá sa nachádza iba v lužných lesoch južného Slovenska.

Oborínsky luh predstavuje dosiaľ zatiaľ jedno z najväčších nálezísk zákonom chráneného druhu kostihoj močiarny (Symphytum tanaicense), ktorý tvorí veľké porasty mohutných jedincov v okolí najnižšie položených miest, terénnych depresií a močiarov. Kostihoj močiarny je vzácny druh a jeho výskyt v rámci Slovenska je obmedzený iba na oblasť Východoslovenskej nížiny.

Okrajom, vo svetlinách Oborínskeho luhu, sa nachádza králik neskorý (Leucanthemella seroina), ktorého výskyt na Slovensku je vzácny a obmedzený iba na lužné lesy Podunajskej a Východoslovenskej nížiny. Zo vzácnych druhov tvorí v Oborínskom luhu obrovské porasty bleduľa letná (Leucojum aestivum), na okrajoch mokraďových biotopov je to veronikovec dlholistý (Pseudolysimachion longifolium) a vodné biotopy sú reprezentované výskytom zákonom chráneného druhu leknica žltá (Nuphar lutea).

Chránené územie sa nachádza na lesnom hospodárskom celku (LHC) Sobrance, lesnom celku (LC) Veľké Kapušany – neštátne, ktorých obhospodarovateľ je Pozemkové spoločenstvo (PS) Oborín.

Celková výmera chráneného územia je 154,85 ha. V PR Oborínsky luh je  piaty stupeň ochrany. Ochranné pásmo sa nevyhlasuje.

foto: Mgr. Andrea Šimková