Objekty priateľské k sovám

Plamienka driemavá (Tyto alba) patrí medzi najrozšírenejšie vtáky na svete. Je to stredne veľká sova, ktorá sa ozýva chrapľavým škriekaním. Tok začína vo februári a vrcholí v marci. Obýva všetky kontinenty okrem Antarktídy.

Obýva prevažne otvorené krajiny, ako sú polia, lúky, okraje lesov, rašelinísk, vresoviská, savany a krovinaté plochy. Jej hlavnou potravou sú hlodavce, potom ďalšie drobné cicavce, vtáky a v menšej miere aj hmyz.

Hniezdi vo vežiach kostolov, v budovách , zrúcaninách hradov, v starých bútľavých stromoch, v parkoch , príp. na skalách. Rada obsadzuje aj vhodné hniezdne búdky umiestnené vo vnútri hospodárskych budov. Na Slovensku je väčšina populácie koncentrovaná v nížinách a pahorkatinách do 300 m n. m.

Samica sedí na vajciach hneď od znesenia prvého vajca. Ich počet býva 4 – 7, počas rokov bohatých na potravu až 11. Mláďatá v hniezde majú rôznu veľkosť. Zohrievanie vajec trvá 30 – 34 dní, starostlivosť o mláďatá trvá do osem týždňov. V prvých týždňoch samica zostáva pri mláďatách a zahrieva ich, samec loví a nosí potravu pre celú rodinu. Počas rokov chudobných na potravu najmladšie mláďatá rastú pomaly a spravidla hynú. Naopak, v rokoch bohatých na potravu niektoré páry na jeseň aj druhý krát hniezdia. Mláďatá sa po osamostatnení potulujú po okolí. Pohlavne dospievajú po prvom prezimovaní a na mieste svojho prvého hniezdenia sa spravidla usídľujú na celý život.

Populácia na Slovensku rapídne klesá, v roku 2021 bolo potvrdených iba 20 mláďat, ktoré sa dožili letuschopnosti. Dôvodom by mohla byť nízka potravná ponuka v čase hniezdenia a úbytok bezpečných hniezdisk v dôsledku uzatvárania vletových otvorov do kostolných veží alebo ich opráv. Náhradné miesta na povalách v poľnohospodárskych objektoch sú ľahko prístupné pre predátorov.

Efektívny spôsob podpory hniezdenia je inštalovanie rozmerných hniezdnych búdok do poľnohospodárskych objektov, ktoré sú zabezpečené proti predátorom.

V pôsobnosti Správy CHKO Latorica a za pomoci kolegu Ing. Martina Daniláka zo Správy CHKO Vihorlat a Richarda Frendáka z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, monitorujeme hniezdenie plamienky driemavej v okolí Trebišova.

Ďakujeme PD v Zemplínskej Teplici, Egreši, Stanči a Nižnom Žipove za možnosť inštalácie búdok.

Monitoring, výroba a osádzanie búdok pre plamienku driemavú môže byť realizované vďaka malému členskému projektu – Monitoring a podpora hniezdnych možností pre plamienku driemavú na juhovýchode Slovenska, ktoré sú realizované vďaka finančnej podpore od @Nadácia ZSE, v rámci programu 3DodZSE – Dávame Domov Dravcom.

RNDr. Martina Lukáňová

Zdroj:

Plamienka driemavá (Tyto alba), Ochrana dravcov na Slovensku, 2008, https://dravce.sk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=488&lang=sk

https://sita.sk/nasvidiek/plamienka-driemava-mizne-zo-slovenska-dovodom-je-nizka-potravna-ponuka-v-case-hniezdenia/