Obmedzenia používania oloveného streliva v mokradiach a okolo nich

Obmedzenia používania oloveného streliva v mokradiach a okolo nich

V úradnom vestníku EU bol oficiálne publikovaný zákaz brokového streliva s obsahom olova v mokradiach, a to ako Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/57 z 25. januára 2021, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí.

Nariadenie je priamo záväzné pre každého na území EÚ a ihneď sa stáva súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

Celé nariadenie je TU

foto: pixabay a Správa CHKO Latorica