Odborný seminár “Revitalizácie vodných tokov”

Dňa 4.5.2023 sa v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave konal odborný seminár „ Revitalizácie vodných tokov“ – návrat k prirodzenej podobe riek, ktorého sa zúčastnili aj pracovníci Správy CHKO Latorica. Seminár bol zameraný na praktickú realizáciu revitalizácií vodných tokov, predstavenie aplikačnej praxe revitalizačných opatrení a ich dôsledkov. Prítomných privítal Ing. Roman Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR, ktorý mal aj úvodnú prednášku. S ďalšími prezentáciami vystúpili slovenskí aj českí účastníci, ktorí sprostredkovali poznatky z praxe.  Na seminári bola bohatá účasť  – cca 120 poslucháčov a okolo 180 bolo online.  Na tento seminár budú nadväzovať semináre o vodozádržných opatreniach a nakladaní so zrážkovými vodami a tiež workshop k revitalizáciám tokov na technickej úrovni pre projektantov, spojený s prezentáciou revitalizácií a skúsenosti na úrovni správcu toku.