Oznámenie o príprave Programu starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Latorica

Oznámenie o príprave Programu starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Latorica

Chránená krajinná oblasť Latorica bola vyhlásená vyhláškou Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 278/1990 za účelom zabezpečenia ochrany a optimálneho využívania krajiny v oblasti Východoslovenskej nížiny s dôrazom na zachovanie mokraďových a vodných biotopov, ako aj v súčasnosti už vzácnych zvyškov pôvodných lužných lesov v povodí riek Latorica a Laborec. V roku 2004 bolo územie CHKO rozšírené vyhláškou MŽP SR č. 122/2004 Z.z.

V roku 2024 sa postupne spracováva Program starostlivosti (ďalej len PS) o Chránenú krajinnú oblasť Latorica, ktorej súčasťou sú územia európskeho významu: Latorica SKUEV0006,  Čičarovský les SKUEV0007, Kováčske lúky SKUEV0329, Ladmovské vápence SKUEV0032, Oborínsky les SKUEV0037, Bodrog SKUEV0236, Tarbucka SKUEV0019, Dolný tok Ondavy SKUEV0843, Dolný tok Laborca SKUEV0844 a maloplošné chránené územia na základe metodického pokynu MŽP SR zo dňa 8.apríla 2024.

Program starostlivosti je podľa zákona č.543/2002 Z.Z o ochrane prírody a krajiny ,§ 54, ods.2, písm.b) dokumentom starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny (ďalej len „dokumenty starostlivosti“). Podľa vyhlášky 170/2021 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov § 26, ods.1 „program starostlivosti o chránené územie určuje najmä ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie v nadväznosti na zóny alebo jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti (ďalej len „ekologicko-funkčný priestor“).

Pri vzájomnom prekrytí jednotlivých kategórií chránených území sa spravidla vypracuje spoločný program starostlivosti.

PS sa týka nasledujúcich dvoch okresov a ich obcí, ktorých je územie Chránenej krajinnej oblasti Latorica súčasťou. V okrese Michalovce v katastrálnych územiach Beša, Čičarovce, Kapušianske Kľačany, Kucany, Oborín, Ptrukša, Veľké Kapušany, Veľké Slemence a v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Bačka, Boľ, Borša, Boťany, Brehov, Cejkov, Černochov, Čierna, Kapoňa, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malá Bara, Malá Tŕňa, Malý Horeš, Malý Kamenec, Nová Vieska pri Bodrogu, Pavlovo, Poľany, Rad, Slovenské Nové Mesto, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svinice, Véč, Veľká Bara, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín a Zemplín.

Na dosiahnutie cieľov ochrany (zlepšenie alebo zachovanie predmetu ochrany) je potrebné spracovať opatrenia na ich dosiahnutie. Prípravné rokovania pozostávajú z úvodného informatívneho predrokovania, ktoré je otvorené pre všetky dotknuté subjekty (vlastníci aj užívatelia pozemkov), bez selekcie. Je dôležité, aby údaje boli aktuálne a zohľadňovali okrem iného schválenú územno-plánovaciu dokumentáciu obcí,, nadväzovali na už dohodnuté spoločné stratégie. Súčasťou informácie je termín a miesto úvodného predrokovania a termín na podanie pripomienok. Predrokovanie s kľúčovými subjektami  (SPF, SVP, Lesy SR š.p. a iné)  bude realizované samostatne, pričom zo stretnutí sa vyhotovuje písomný záznam so závermi predrokovaní. Pre ostatných užívateľov a vlastníkov pozemkov organizácia ochrany prírody zorganizuje úvodné informatívne predrokovanie, kde predstaví návrh PS o CHKO Latorica a prerokuje doručené pripomienky. Návrh opatrení programu starostlivosti bude pred prerokovaním podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. nielen odkomunikovaný s dotknutými subjektmi, ale aby predovšetkým návrhy opatrení budú pripravované v súčinnosti s nimi. Organizácia ochrany prírody spracuje súhrn programu starostlivosti, ktorý bude obsahovať predovšetkým základné údaje o vymedzení chráneného územia, ekologicko-funkčných priestoroch (EFP), predmetoch, cieľoch a opatreniach ochrany a zmenách, ktoré sa oproti súčasnému stavu navrhujú, spolu so zrozumiteľným odôvodnením.

Po návrhoch a akceptovaných pripomienkach s dotknutými subjektami a nami (Správa CHKO Latorica), ktoré sú v súlade s cieľmi ochrany Správa CHKO Latorica ich zapracuje a následne zašle návrh PS na riaditeľstvo ŠOP SR v Banskej Bystrici. V prípade zmien organizácia ochrany prírody návrh programu starostlivosti opätovne predrokuje s dotknutými subjektmi za účelom overenia si skutočnosti, či navrhované znenie je v súlade s návrhom opatrení, ktoré boli pripravované v súčinnosti s nimi. Po ukončení predrokovaní sa zašle informácia na MŽP SR  a následne  sa predloží na schvaľovacie konanie okresnému úradu v sídle kraja v Košiciach podľa § 50 zákona č. 543/2002 Z.z.

Predpokladané roky dopracovania PS budú 2024 a 2025. Predpokladané roky schválenia PS budú 2025 a 2026.

fotky: Miloš Balla

Mapa hranice CHKO Latorica

© OpenStreetMap contributors                          Tematické spracovanie © ŠOP SR, Správa CHKO Latorica, 2024
Mapa hraníc území európskeho významu v CHKO Latorica

© OpenStreetMap contributors                               Tematické spracovanie © ŠOP SR, Správa CHKO Latorica, 2024