Regionálny okrúhly stôl v Borši

Regionálny okrúhly stôl v Borši

Dňa 28.06.2022 sa v Kaštieli Rákoczi v obci  Borša uskutočnil Regionálny okrúhly stôl, ktorý zorganizovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. v rámci projektu Tid(y)Up, ktorý je financovaný z Dunajského nadnárodného programu.

Témou okrúhleho stola bol odpad v prírode, riekach a predstavenie nástrojov na znižovanie množstva odpadov

 

Prečo je potrebné zabrániť znečisťovaniu?

 

Odpad z čiernych skládok (väčšinou komunálny, stavebný a demolačný) a chemikálie z poľnohospodárstva, priemyslu a dopravy, ktoré sa dostanú do vôd môžu zapričíniť  hromadný úhyn živočíchov následkom otravy, spôsobovať eutrofizáciu (nadmerným prísunom živín sa zvýši množstvo fytoplanktónu) a následný úbytok kyslíka, čo negatívne ovplyvňuje fyto a zoobentos a postupne celý potravový reťazec v postihnutej oblasti, čím sa zmení druhové zloženie flóry a fauny. Chemikálie sa hromadia aj v telách živočíchov, čím im môžu spôsobovať zdravotné problémy a trvalo ich oslabiť, následkom čoho môžu uhynúť. Ak  človek konzumuje takéto živočíchy, ohrozuje aj sám seba. Menšie časti odpadu môžu živočíchy prehltnúť (pomýlia si ich s potravou), alebo sa do nich zamotať a spôsobiť si tak fyzické zranenia alebo smrť.

Veľký problém pre životné prostredie predstavujú aj plasty, ktoré sa v ňom hromadia a postupne rozpadajú na mikroskopické čiastočky, tzv. mikroplasty. Aj tie sa hromadia v telách živočíchov a človeka a môžu sa usadzovať v jednotlivých orgánoch a tkanivách. U živočíchov môžu obmedziť schopnosť reprodukcie, vyvolávať zápaly v tele a choroby ako rakovina a pod.. Dopad na ľudský organizmus sa ešte skúma.

Čierne skládky ďalej degradujú pôdy a biotopy a šíria sa z nich invázne rastliny, ktoré vytláčajú pôvodné druhy rastlín.