Starostlivosť o biotopy európskeho významu v ÚEV Tarbucka

Starostlivosť o biotopy európskeho významu v ÚEV Tarbucka

Štátna ochrana prírody SR v zmysle určenia MŽP SR zabezpečuje starostlivosť o chránené druhy rastlín a biotopy. Na základe toho Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica zabezpečila uzavretie dohody o spolupráci o biotopy európskeho významu v SKUEV0019 Tarbucka a CHKO Latorica so samostatne hospodáriacim roľníkom z obce Veľký Kamenec.

Predmetom tejto dohody o spolupráci je zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla hungarica), poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica), poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii) a roháč obyčajný (Lucanus cervus) starostlivosťou o biotopy európskeho významu 6260 – Panónske trávinnobylinné porasty na pieskoch a 40A0 – Xerotermné kroviny, ktoré spočíva v realizácii manažmentových opatrení – výrube a postupnom odstraňovaní náletových drevín (hlavne agátu) a následným udržiavaním neintenzívnej pastvy s pomocou kôz.

Na južných svahoch Tarbucky v blízkosti obcí Veľký a Malý Kamenec sa nachádzajú dlhodobo neobhospodarované pastviny s výskytom vzácnych druhov, ktoré postupne zarastajú hlavne agátom bielym (Robinia pseudoacacia), ktorý vytláča pôvodné druhy, ale začína sa tu postupne šíriť aj invázny pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima).

V minulom týždni sa začalo s odstraňovaním agátu, ktoré bude trvať do konca marca a v nasledujúcich mesiacoch sa postupne začne s pastvou kôz.

Dúfame, že sa podarí úspešne realizovať obnovenie neintenzívnej pastvy a zabezpečiť starostlivosť o túto vzácnu lokalitu.

Správa CHKO Latorica, foto: Ing. Martin Pukančík