Vláda SR schválila nové chránené územia

Vláda SR schválila nové chránené územia

Dňa 27.1.2021 vládny kabinet podporil 5 návrhov Ministerstva životného prostredia, ktorými sa vyhlasuje jedna nová prírodná rezervácia a štyri chránené areály.

Ide o prírodnú rezerváciu Oborínsky luh (154,85 ha) a chránené areály Ostrovné lúčky (674,39 ha), Devínske jazero (1268,899 ha), Čachtické Karpaty (703,5098 ha) a Široká (203,57 ha).

PR Oborínsky luh sa nachádza v pôsobnosti Správy CHKO Latorica.

„Každé nové chránené územie predstavuje pre Slovensko prínos. Rád by som však vyzdvihol vyhlásenie prírodnej rezervácie Oborínsky luh, ktorá je veľmi pozitívnym príkladom spolupráce urbárskej spoločnosti, rezortu životného prostredia, ako aj mimovládnych organizácií,,“ podčiarkol minister Budaj s tým, že neštátni vlastníci pozemkov deklarovali záujem o jej vyhlásenie v najvyššom, piatom stupni ochrany.

Oborínsky luh predstavuje jedno z najväčších nálezísk zákonom chráneného druhu rastliny menom kostihoj močiarny (Symphytum tanaicense). Ide o vzácny druh s výskytom iba v  oblasti Východoslovenskej nížiny. Schválené chránené areály predstavujú biotopy živočíchov európskeho významu (bobor vodný, mlok dunajský, vážka jednoškvrnná) a sú taktiež domovom biotopov rastlín európskeho a národného významu. Vrátane najzachovalejších zaplavovaných aluviálnych lúk, mäkkých a tvrdých lužných lesov, či najbohatšej siete mŕtvych ramien na západnom Slovensku.

Dátum účinnosti nariadení vlády je navrhnutý na 1. marec 2021, s výnimkou Oborínskeho luhu, kde bola navrhnutá účinnosť od 1. februára.

zdroj: tlačová správa MŽP SR

fotky: Oborínsky luh – autor: Mgr. Andrea Šimková