Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko revitalizuje močiare v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie. V posledných obdobiach sú zimy suché, bez snehovej pokrývky, čo spôsobuje vysychanie močiarov a tým aj znižovanie hniezdnych biotopov pre husi divé, kačice chrapačky, kane močiarne, bučiak veľký, bučiačiky močiarne, chavkoše nočné, beluše veľké, volavky purpurové, volavky popolavé, chriašte malé a bodkované, cíbiky chochlaté a nielen mnohé ďalšie druhy vtákov, ale aj rastlín a iných živočíchov. Prečerpávaním z existujúcich  kanálov za pomoci techniky je možné aspoň na istý čas zabezpečiť vodu do mokradí.

Aj Správa CHKO Latorica podala projekty na obnovu mokradných biotopov v krajine, o ktorých budeme informovať podrobnejšie po ich schválení. Teraz hlavne chceme poďakovať SOS/ BirdLife Slovensko za ich činnosť v ochrane prírody a dúfame v  naďalej  plodnú spoluprácu.

Photo: Copyright © SOS/ BirdLife Slovensko 2020