Výberové konanie na odborno-technického pracovníka

Výberové konanie na odborno-technického pracovníka

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje miesto pre

„odborno-technického zamestnanca“

pracovisko Správa CHKO Latorica, Trebišov

 

Požiadavky:

 • Predpísané: stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou; výhodou zameranie prírodovedného alebo veterinárneho smeru.
 • Práca s počítačom na úrovni  mierne pokročilý.
 • Vodičský preukaz typu B, aktívne využívanie SMV.
 • Bezúhonnosť.
 • Vítaná prax práce so zvieratami.
 • Znalosť maďarského a iného jazyka vítaná.

Pracovná náplň uchádzača:

 1. Zabezpečuje starostlivosť o hendikepované živočíchy vrátane ich transportu v územnej pôsobnosti S CHKO Latorica.
 2. Zabezpečuje pohotovosť pre hendikepované živočíchy
 3. Spolupracuje pri zabezpečovaní starostlivosti o poranené živočíchy so záchrannými a rehabilitačnými stanicami v územnej kompetencii S CHKO Latorica a blízkom okolí.
 4. Vykonáva činnosti súvisiace so sledovaním stavu biocenóz s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov fauny a flóry napĺňanie údajov do databázy KIMS (komplexný informačný a monitorovací systém ŠOPSR).
 5. Zabezpečuje kontrolu a údržbu budovy a ostatného nehnuteľného majetku v územnej kompetencii S CHKO Latorica.
 6. Zabezpečuje starostlivosť o areál S CHKO Latorica (kosenie, údržba) a o pridelené samostatné motorové vozidlo/á.
 7. Podieľa sa na manažmentových opatreniach v chránených územiach v územnej kompetencii správy.
 8. Podieľa sa na plnení úloh environmentálnej výchovy v pôsobnosti správy.
 9. Podieľa sa na výchovných podujatiach zameraných na ochranu prírody a krajiny v územnej pôsobnosti správy.
 10. Zabezpečuje resp. sa podieľa na budovaní, údržbe, obnove náučných chodníkov a informačných panelov v územnej pôsobnosti S CHKO Latorica
 11. Získava interné a externé informácie o stave prírody, oboznamuje sa s chránenými časťami v území a územnej pôsobnosti CHKO Latorica a získané informácie transformuje do aktivít v rámci environmentálnej výchovy, interných odborných podkladov S CHKO Latorica a informačného systému KIMS.
 12. V rámci organizačného útvaru spolupracuje pri napĺňaní webovej a facebookovej stránky S CHKO Latorica.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše
 • Možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 1. november 2023

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je v 5. platovej triede v prvom platovom stupni 839,50 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite najneskôr do 18.10.2023 do 12.00 hod na e-mailovú adresu:

kristina.voralova@sopsr.sk

zita.koverova@sopsr.sk

Predpokladaný termín výberového konania je 19-20.10.2023. Upresnený termín Vám bude zaslaný na Vašu e-mailovú adresu.