Výstava “Mokrade – poklady prírody” v Sečovciach

Výstava “Mokrade – poklady prírody” v Sečovciach

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí Správa CHKO Latorica otvorila výstavu v CVČ Sečovce s názvom “MOKRADE – POKLADY PRÍRODY”. Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj žiaci 1.-4. ročníka sečovských základných škôl.

Výstava na paneloch predstavuje jednotlivé typy mokradí, akými sú lužné lesy, rašeliniská, slatiny, trstinové porasty, vlhké lúky a pasienky, prameniská a podobne. Upozorňuje na nesmierne bohaté zastúpenie vzácnych a chránených druhov fauny a flóry, ale aj na funkcie, ktoré tieto biotopy majú. Mokrade chránia napríklad pred povodňami, sú prírodnými čistiarňami vôd, zabraňujú erózii pôdy a majú aj významné poslanie pre vedecké skúmanie rastlín a živočíchov, ale slúžia tiež na rekreáciu, oddych a rybolov.

Výstava potrvá do 14.3.2019 a nachádza sa Centre voľného času v Sečovciach (Námestie sv. Cyrila a Metoda 144/44).