Významné geologické lokality v spôsobnosti Správy CHKO Latorica

Významné geologické lokality v spôsobnosti Správy CHKO Latorica

Ilustračný obrázok: Šimonov vrch (autor: Ing. Martin Pukančík)

CHKO Latorica je známa najmä vďaka svojim vodným a močiarnym biocenózam. Tieto tvoria komplex riečnych korýt a ramien obkolesený lužnými lesmi a mokrými lúkami. Okrem významných botanických a zoologických lokalít sa v blízkosti CHKO Latorica nachádzajú aj významné geologické lokality.

Pracovníci Správy CHKO Latorica uskutočnili v septembri pravidelný monitoring najvýznamnejších geologických lokalít v okrese Trebišov.

 

Ako prvú navštívili lokalitu pri obci Kazimír. Ide o bralo Čerhovského súvrstvia. Názov súvrstvia bol odvodený od obce Čerhov, v okolí ktorej sa vyskytujú najrozsiahlejšie povrchové výskyty daných hornín. Typ horniny je zlepenec, s prevažným výskytom polymiktných a piesčitých zlepencov, menej sú zastúpené sivé litické pieskovce s medzivločkami bridlíc. Z minerálov sú tu zastúpené kremeň a klastické sľudy. Obr. 1 (autor: Ing. M. Pukančík)

Nasledovala lokalita pri obci Malá Tŕňa – Šimonov vrch, ktorá sa nachádza v CHKO Latorica. Ide o opustený lom. Nachádzajú sa tu ojedinelé schránky ostrakód a dobre zachované jazerné sedimenty. Na základe uhlíkového datovania sa zistilo, že nálezy makroflóry a mikroflóry majú vek 308 miliónov rokov (Vozárová, nepubl.). Z minerálov sú tu zastúpené kremeň, živec a biotit. obr. 2A, 2B (autor: Ing. M. Pukančík, Ing. M. Džuganová)

 

Pri Malej Bare bol navštívený ďalší opustený lom, ktorý je tvorený horninami – ílovec a siltovec. Na základe zachovaných sedimentov sa predpokladá, že lokalita vznikla v jazernom prostredí. Tento lom patrí do Černochovského súvrstvia, pre ktoré je typické striedanie tenkých lavíc ílovcov a siltovcov fialovo-červenohnedej farby s dobre vyvinutou vrstevnatosťou. Z minerálov sú tu zastúpené kremeň, živec a klastické sľudy. Obr. 3 (autor: Ing. M. Pukančík)

 

Poslednou navštívenou lokalitou bol opustený kameňolom v Strede nad Bodrogom. Ide o typickú lokalitu tokajského súvrstvia. Je to mohutné teleso podmorského zosuvu o hrúbke 20 – 30 m, odkryté najmä v západnej stene lomu. Typ horniny je ryolit. Z minerálov sa vyskytujú plagioklas a biotit. Obr. 4A, 4B (autor: Ing. M. Pukančík)

 

Text: RNDr. Martina Lukáňová

Použitá literatúra: Geologické informácie boli prebraté zo stránky Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra: https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/naucna-geologia/vyznamne-geologicke-lokality/